Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door Zinnig gesprek geleverde diensten.

Persoonsgegevens die worden verwerkt  Zinnig gesprek verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Gegevens die Zinnig gesprek van u nodig  heeft in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Zinnig gesprek in ieder geval worden verwerkt, betreffen; achternaam en voorletters, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadres.

Waarom Zinnig gesprek gegevens nodig heeft  Als u afspraken heeft gemaakt met Zinnig gesprek, worden genoemde gegevens gebruikt bijvoorbeeld om u te kunnen bellen of e-mailen of u te informeren over wijziging van diensten. De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor wettelijke verplichtingen (b.v. belastingaangifte) of promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening van Zinnig gesprek. Bijvoorbeeld om u via de website of via e-mail te informeren over activiteiten.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? Bij de verwerking van persoonsgegevens is Zinnig gesprek gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Daarom behoudt Zinnig gesprek zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang worden gegevens bewaard  Zinnig gesprek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel wettelijk is verplicht.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden Zinnig gesprek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  Natuurlijk heeft u altijd de mogelijkheid om uw, bij Zinnig gesprek bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar onderstaand mailadres.

Beveiliging  Zinnig gesprek hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval Zinnig gesprek gebruik maakt van de diensten van derden, zal deze in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Uw privacy rechten  Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Zinnig gesprek u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via onderstaand mailadres.

Vragen Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen via dit mailadres.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 1 september 2021